Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi på Linköpings trädgårshandel värnar om din personliga integritet och arbetar i enlighet med GDPR. Nedan följer information om GDPR om hur vi hanterar dina personuppgifter i fall du registrerar dig till vår nyhetsbrev.

Vad är GDPR?
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordnigen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, ofta förkortad GDPR) att tillämpas. Förordningen medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårade krav på företag, myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att privatpersoner får kontroll över sina personuppgifter och att dessa uppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt.

Vilka personuppgifter har vi?
De personuppgifter som vi har registrerade hos oss är ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom e-postadresser och i förekommande fall telefonnummer, adress och uppgifter om andra kontaktvägar till dig.

Hur behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna hanteras sedan via ett automatiserat system som hjälper oss att skicka ut nyhetsbrev till dig med hjälp av de personuppgifter som du angivit.

Vad är ändamålet för vår behandling av dina personuppgifter?
Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är att du önskar få ta del av våra nyhetsbrev och vi önskar informera dig om vår verksamhet och sprida de kunskaper vi har som är relaterat till vår verksamhet.

Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?
Enligt dataskyddsförordningen måste det även finnas en så kallad laglig grund för all hantering av personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta fall är berättigat intresse. Du kan läsa mera om vad berättigat intresse är och vad de innebär genom att läsa i vår integritetspolicy (se information nedan om var du hittar vår policy). Vårt berättigade intresse ligger i vår önskan om att berätta mera om vår tjänster, produkter och den kunskap vi har kopplat till vår verksamhet.

Tar andra personer eller företag del av de personuppgifter som vi har om dig?
Vi skulle aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vi använder oss dock av ett system, där dina uppgifter finns lagrade, för att skicka ut nyhetsbrev eller andra informationsutskick till dig. Detta system kan komma att administrerats av ett så kallat personuppgiftsbiträde (dvs. ett ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner) då vi anlitar ett annat företag för att leverera och/eller administrera tekniska lösningar för utskick av nyhetsbrev eller information till dig.

Hur lång tid kommer vi att lagra dina personuppgifter?
Vi kommer att behålla dina personuppgifter fram till dess att du ber oss att upphöra med vår behandling av dina personuppgifter alternativt att vi får information om att dina personuppgifter inte längre är korrekta (exempelvis om din e-postadress inte längre tar emot våra nyhetsbrev).

Vilka rättigheter har du?
Den som har sina personuppgifter registrerade hos ett företag, myndighet eller organisation har flertalet rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter, såsom att den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna, begränsa användningen av personuppgifterna, göra invändning mot användningen av personuppgifterna, begära rättning och radering av personuppgifterna samt har rätt att inge klagomål till datainspektionen. Du kan läsa mer om de olika rättigheterna och vad de innebär i vår integritetspolicy (se information nedan om var du hittar vår policy).

Vem är ansvarig för de uppgifter som vi har?
Thormans Entreprenad AB (556720-0745) (som äger Linköpings trädgårdshandel) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Du kan kontakta Thormans Entreprenad AB på följande sätt:

Adress Låskolvsgatan 4, 589 41 Linköping
Telefon: 013-465 99 60
Epost: info@thormans.se
Webb: www.thormans.se